Przedimek angielski (article) a nazwy własne

 

Przedimek angielski (article) a nazwy własne


Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek (article) w użyciu z nazwami własnymi.
Angielski przedimek (article) opisany jest także w artykułach:


Angielski przedimek (article) - wprowadzenie

Angielski przedimek "A/AN"

Angielski przedimek "A/AN" czy"ONE"

Angielski przedimek (article) a nazwy własne

Angielski przedimek (article) - pomijanie

Angielski przedimek "THE"W większości przypadków nie poprzedzamy w języku angielskim nazw własnych (czyli imion, nazwisk, nazw geograficznych itd.) żadnymi przedimkami.


(1a) That goalkeeper comes from Australia.

Tamten bramkarz pochodzi z Australii.

(1b) *That goalkeeper comes from the Australia.


Przedimek określony "the" poprzedza jednak nazwy własne, jeśli występują przy nich dodatkowe określenia, uszczegółowienia:


(2) The young Kowalski wanted to be a lumberjack.

Młody Kowalski chciał być drwalem.

(3) The Vilnius of Mickiewicz was very different from the present capital of Lithuania.

Wilno Mickiewicza różniło się bardzo od współczesnej stolicy Litwy.


Czasami możemy umieścić przed imieniem jakiejś osoby przedimek określony, aby podkreślić, że jest ona bardzo dobrze znana (kładziemy wówczas na słowo "the" dodatkowy nacisk w wymowie).


(4) Are you the Fidel Castro?

Czy jest pan tym Fidelem Castro?


Spotykana jest także sytuacja odwrotna. Poprzedzamy imię przedimkiem nieokreślonym "a", aby podkreślić, że nie wiemy o danej osobie nic - znamy jedynie jej imię.


(5) A Mr Smith wants to buy our house.

Jakiś pan Smith chce kupić nasz dom.


Przedimek nieokreślony może być użyty przed nazwiskiem również wtedy, kiedy to nazwisko służy nam jedynie za przykład pewnego charakteru, typu zachowań:


(6) There is no way that a Stalin would have agreed to that.

Nie ma możliwości, by jakiś (ktoś taki jak) Stalin się na to zgodził.


Nazwy rodzin i rodów poprzedzane są zawsze przedimkiem określonym "the" (do nazwiska dodajemy wówczas końcówkę liczby mnogiej "-s").


(7) The Habsburgs were good friends of hers.

Habsburgowie byli jej dobrymi przyjaciółmi.


Przedimek "a" służy natomiast czasem podkreśleniu, że osoba, o której jest mowa, należy do wymienionej rodziny (por. IMIONA I NAZWISKA - ZASADY UŻYCIA).


(8) She was a Robertson before she got married.

Należała do Robertsonów (była jedną z Robertsonów), zanim wyszła za mąż.


Kolejnym wyjątkowym użyciem przedimka jest poprzedzanie nim nazwisk malarzy, rzezbiarzy, pisarzy itd., kiedy mówimy o jakimś dziele danego twórcy.


(9) The Queen of England saw a Matisse on the wall.

Królowa Anglii zobaczyła (obraz) Matisse'a na ścianie.


Przedimkiem "the" poprzedzane są następujące nazwy geograficzne:


- łańcuchów górskich, np. "the Himalayas" (‘Himalaje')

- archipelagów, np. "the Philippines" (‘Filipiny')

- mórz i oceanów, np. "the Pacific" (‘Pacyfik')

- rzek, np. "the Rhine" (‘Ren')

- pustyń, np. "the Sahara" (‘Sahara').


Angielskie nazwy pojedynczych szczytów górskich z krajów nieanglojęzycznych zawierają przedimek określony tylko wtedy, gdy miały go także w języku oryginału, np. "The Meije" i "The Matterhorn" (odpowiadające nazwom "La Meije" i "Das Matterhorn").Przedimek "the" występuje w nazwach politycznych, które zawierają rzeczowniki takie jak ‘republika', ‘królestwo', ‘stan', np.: "the People's Republic of China" ‘Chińska Republika Ludowa', "the United Kingdom" ‘Zjednoczone Królestwo', "the United States" ‘Stany Zjednoczone'.


Zupełnie wyjątkowe pod względem użycia przedimka są nazwy "the Netherlands" (‘Niderlandy') i "the Hague" (‘Haga').

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Przedimki Przedimek angielski (article) a nazwy własne
Loading ...