WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA

Wypowiadając się na temat zwyczajów, zachowań, tendencji, musimy zazwyczaj odnieść się do tego, jak bardzo obserwowane zjawisko jest ogólne, rozpowszechnione, jak często spotyka się jego przykłady. Informację taką możemy podać w języku angielskim za pomocą konstrukcji gramatycznych wyrażających uogólnienia (generalizacje). Ich podstawowe typy są omówionych poniżej.

To, jak wielu przypadków, dotyczy dane stwierdzenie, oddaje się często za pomocą różnych wyrażeń ze słowem "case" 'przypadek, wypadek' w liczbie mnogieJ. Zazwyczaj wyrażenia z wyrazem "cases" występują na początku zdania (w środku i na końcu spotyka się je jedynie w stylu formalnym) i oddzielone są od dalszej części (czyli od właściwego stwierdzenia) przecinkiem. Oto przykłady (ułożone według malejącego stopnia powszechności zjawiska):

(1) In the vast majority of cases, snakes do not attack if they do not feel cornered.
W olbrzymiej większości przypadków węże nie atakują, jeśli nie czują się osaczone.
(2) In a large number of cases, commandoes are unmarried.
W dużej liczbie przypadków komandosi są nieżonaci.
(3) In most cases, it takes at least seven years to qualify as a dentist.
W większości wypadków, potrzeba co najmniej siedmiu lat, by zdobyć uprawnienia dentysty.
(4) In some cases, it is really difficult to decide what to buy.
Czasami (w niektórych wypadkach) naprawdę trudno się zdecydować, co kupić.
(5) Only in very few cases do people from our country become famous abroad.
Bardzo rzadko (tylko w niewielu przypadkach) ludzie z naszego kraju stają się sławni za granicą.

Warto zauważyć, że, używając sformułowań takich jak "only in very few cases\", "only in a few cases" lub "in very few cases\", w dalszej części zdania musimy zastosować szyk przestawny.

(6a) In very few cases do Europeans live in harmony with their environment.
Europejczycy bardzo rzadko żyją w harmonii ze swoim środowiskiem.
(6b) *In very few cases Europeans live in harmony with their environment.

Aby wyrazić, że dane stwierdzenie jest prawdziwe w większości wypadków, możemy posłużyć się konstrukcjami takimi jak "tend to\", "have a tendency to\", "be inclined to" znaczącymi 'mieć skłonność, tendencję do czegoś, robić coś zwykle' (najczęściej używana jest pierwsza z tych konstrukcji, drugą stosuje się tylko w odniesieniu do osób, trzecia pojawia się zazwyczaj w wypowiedziach krytykujących opisywane tendencje).

(7) Those opposed to abortion tend to argue against it on moral grounds.
Ci, którzy sprzeciwiają się aborcji, zwykle przedstawiają argumenty przeciw niej na gruncie moralności.
(8) I think that vegetarians do not have a tendency to get fat.
Myślę, że wegetarianie nie mają tendencji do tycia.
(9) Some employees are inclined to consider their employers narrow-minded.
Niektórzy pracownicy mają skłonność do uważania swoich pracodawców za ograniczonych.

Jeśli nie jesteśmy pewni, w jakim stopniu dane uogólnienie jest prawdziwe, pomocne jest użycie czasowników "seem" i "appear" ('wydawać się'). Gdy występuje po nich słówko "to" i kolejny czasownik, cała konstrukcja dotyczy stałych, niezmiennych tendencji. Konstrukcja z "to be" i formą "-ing" stosowana jest natomiast głównie w odniesieniu do tendencji nowych, zmieniających się:

(10) Spaniards seem to have exceptionally high self-esteem.
Hiszpanie wydają się mieć wyjątkowo wysokie poczucie własnej wartości.
(11) The number of missing persons appears to be increasing.
Liczba zaginionych osób wydaje się rosnąć.

Skalę, zakres opisywanego zjawiska wyrażają również przysłówki odnoszące się do częstotliwości, np. "sometimes" 'czasami', "occasionally" 'od czasu do czasu', "usually" 'zazwyczaj', "often" 'często', "always" 'zawsze'.

(12) My general impression is that Poles are always moaning about money.
Mam ogólne wrażenie, że Polacy zawsze lamentują na temat pieniędzy.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne WIĘKSZOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ I INNE UOGÓLNIENIA
Loading ...