SUPPOSE czy SUPPOSING

Czasownik “suppose” (‘zakładać’, ‘domniemywać’) służy przede wszystkim do wyrażania takich twierdzeń, o których prawdziwości mówiący nie jest całkowicie przekonany – ma powody, żeby coś sądzić, ale jednocześnie nie jest pozbawiony istotnych wątpliwości. Słowo to nie jest w języku angielskim tak oficjalne, jak jego polskie odpowiedniki, a w tłumaczeniu oddać je najlepiej wyrażeniami ‘zdaje mi się...’ lub ‘przypuszczam ...’. Oto właściwa konstrukcja zdania z czasownikiem “suppose”:

podmiot + “suppose” + (“that” ‘że’) + zdanie podrzędne

(1) I suppose that he’s going to win this game – look what a masterful move he’s just made.
Coś mi się zdaje, że on wygra tę partię – popatrz, jaki wspaniały ruch właśnie wykonał.
(2) Do you suppose joining this pension scheme will pay off in the long run?
Czy sądzisz, że przyłączenie się do tego funduszu emerytalnego opłaci się na dłuższą metę?

Konstrukcja “I suppose so” wyraża niechętną odpowiedź twierdzącą (‘tak, ale wolałbym, żeby było inaczej’):

(3a) A: Isn’t it your turn to do the washing-up tonight?
Czy dziś nie twoja kolej umyć naczynia.
(3b) B:I suppose so.
No, chyba tak
.

Z kolei odpowiedź “I suppose” oznacza niepewność. Można ją tłumaczyć np. za pomocą zdań ‘tak przynajmniej sądzę’, ‘jak sądzę’:

(4a) A: When is her book coming out?
Kiedy wychodzi jej książka?
(4b) B: In February, I suppose.
W lutym, jak sądzę.

Jako orzeczenie czasownik “suppose” nie występuje w zasadzie w formie ciągłej z “-ing”, pojawia się natomiast w takiej postaci (“supposing”), gdy używany jest w odniesieniu do sytuacji i zdarzeń hipotetycznych. Wyrażenia “suppose” i “supposing” (to drugie głównie w brytyjskiej odmianie języka angielskiego) wprowadzają zdanie, w którym zarysowany jest pewien możliwy stan rzeczy. Chodzi przy tym albo o taką okoliczność, która mogłaby dopiero przydarzyć się w przyszłości (zwykle zdanie w czasie przeszłym prostym lub ciągłym, rzadziej – w teraźniejszym), albo o taką, która wprawdzie mogła mieć kiedyś miejsce, ale w istocie nie zaszła (zdanie w czasie przeszłym uprzednim). Te dwie konstrukcje odpowiadają zdaniom warunkowym możliwym i zdaniom warunkowym nieprawdopodobnym.

(5) Suppose you inherited a lot of money. How would you spend it?
Załóżmy, że odziedziczyłbyś mnóstwo pieniędzy. Jak byś je wydał?
(6) Supposing Lenin hadn’t made it to St Petersburgh, do you think the revolution would have broken out anyway?
Zakładając, że Lenin nie dotarłby do Petersburga, czy sądzisz, że rewolucja i tak by wybuchła?

Suppose” i “supposing” służą również do potocznego składania propozycji, czyli sugerowania, co można by w danej sytuacji zrobić, albo wyrażania ostrzeżeń (‘a co jeśli...’). Jeżeli zdanie po “suppose” występuje w czasie przeszłym prostym, oznacza to większą prowizoryczność przedstawionego pomysłu niż w przypadku zdania w czasie teraźniejszym prostym. Podobnie jak w innych znaczeniach, “suppose” może i tutaj odnosić się do przeszłości, której zmienić nie można, ale nad którą można się zastanawiać; wtedy czasownik w zdaniu po “suppose” występuje w czasie przeszłym uprzednim.

(7a) A: It’s too late to apply to any university now.
Za późno już teraz, że ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.
(7b) B: Suppose you did a gap year instead?
A gdybyś tak zrobił sobie rok przerwy?
(8a) A: I’m not taking any cash.
Nie biorę żadnej gotówki.
(8b) B: Suppose cash points there don’t accept your credit card?
A co jeśli tamtejsze bankomaty nie przyjmą twojej karty kredytowej?
(9) That was very slick but supposing you’d been caught forging her signature?
To było bardzo sprawne, ale co jeśli złapano by cię na podrabianiu jej podpisu?

Wyrażenia o strukturze supposed” + “to” + czasownik używa się natomiast głownie do mówienia o obowiązkach wynikających z jakichś reguł, umów lub poleceń osoby obdarzonej władzą. W tłumaczeniu na język polski najlepiej użyć czasownika ‘mieć’ w znaczeniu powinności.

(
10) You’re supposed to brush your teeth before going to sleep.
Przed pójściem spać należy umyć zęby.
(11) He was supposed to be ready with it three days ago and his work is still not in.
Miał być z tym gotów trzy dni temu, a jego robota jeszcze nie wpłynęła.
(12) Playing chess? That’s not what you’re supposed to be doing in the lab.
Gra w szachy? To nie tym mają się Państwo zajmować w laboratorium.
(13) You don’t know if you’ll manage? What’s that supposed to mean?
Nie wiesz, czy sobie poradzisz? Co to ma znaczyć?

Zwrot “supposed to” służy także do referowania przekonań czy oczekiwań, które mówiący przyjmuje za raczej prawdziwe czy rozsądne, chociaż zwykle nie na podstawie własnego doświadczenia, lecz w oparciu o to, co sądzą inni. Tutaj najlepiej użyć w tłumaczeniu przysłówków ‘podobno’ lub ‘ponoć’.

(14) This wine is supposed to be excellent, but I’ve never tasted it myself.
To wino jest podobno znakomite, ale ja go nigdy nie próbowałem.
(15) The new tax system is supposed to help the worst off.
Nowy system podatkowy ma podobno pomóc tym, którym jest najgorzej.

Struktura I don’t suppose (that)” + zdanie w trybie warunkowym możliwym (np. z “would”) pozwala uprzejmie zadać pytanie lub poprosić o przysługę, jeśli nie ma się pewności, że uzyska się pozytywną odpowiedź. W zapisie takich próśb na końcu stawia się zwykle znak zapytania, a to dlatego, że funkcjonują one właściwie jak pytania.

(16) I don’t suppose you’d know where the bicycle shed is?
Czy mógłby mi Pan powiedzieć, gdzie jest komórka na rowery? (dosł. Nie sądzę, żeby Pan wiedział, gdzie jest komórka na rowery?)
(17) I don’t suppose you could give me a lift?
Czy mógłby mnie Pan podwieźć? (dosł. Nie sądzę, żeby mógł Pan mnie podwieźć.)

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...