BETWEEN czy AMONG

Przyimki "among" (lub równoznaczny "amongst") i "between" występują w podobnych kontekstach, ich znaczenie jest jednak często odmienne.

W przypadku, gdy mamy na myśli dzielenie się czymś, rozdzielanie czegoś pomiędzy osoby w jakiejś grupie, w znaczeniu 'pomiędzy', 'wśród' możemy użyć zarówno "between" jak i "among" "'amongst"), np.:

(1a) We had to share the wine between our team.
Musieliśmy podzielić wino między członków naszej drużyny.
(1b) We had to share the wine among our team.
(2a) We ate two loaves of bread between our family.
W naszej rodzinie zjedliśmy dwa bochenki chleba.
(2b) We ate two loaves of bread among our family.

Kiedy jednak wymieniamy osoby z grupy, między które nastąpił podział, częściej posługujemy się przyimkiem "between\":

(3a) We shared two loaves of bread between Joanna, Jim and Andy.
Rozdzieliliśmy dwa bochenki chleba między Joannę, Jima i Andy\'ego.
(3b) *We shared two loaves of bread among Joanna, Jim and Andy.

Wyłącznie wyrazu "between" używamy, gdy odnosimy się do relacji 'pomiędzy' dwiema obiektami lub grupami, a w szczególności kiedy zależy nam na podkreśleniu różnicy lub podobieństwa między nimi:

(4a) The relationship between students from Warsaw and students from Cracow has always been good.
Stosunki między studentami z Warszawy a studentami z Krakowa zawsze były dobre.
(4b) *The relationship among students from Warsaw and students from Cracow has always been good.
(5a) What is the difference between good and evil?
Jaka jest różnica między dobrem a złem?
(5b) *What is the difference among good and evil?

Kiedy chcemy zwrócić uwagę na stosunki między więcej niż dwiema obiektami albo mówimy o czymś, co jest 'wewnątrz' jakiejś grupy ('wśród' jej członków/elementów), stosujemy słowo "among" "'amongst"), np.:

(6a) She recognized a few friends among the students.
W grupie studentów zauważyła kilku swoich przyjaciół.
(6b) *She recognized a few friends between the students.
(7a) He was living among a group of painters.
Żył w grupie (w środowisku) malarzy.
(7b) *He was living between a group of painters.

Warto zauważyć, że przyimek "between" wymaga podania przynajmniej dwóch obiektów (bardzo często występuje w konstrukcji "between ... and ..."). Dlatego zdanie (6b) mogłoby być poprawne, gdyby rozbudować je w następujący sposób:

(8) She recognized a few friends standing between the students and the teacher.
Zauważyła kilku swoich przyjaciół stojących pomiędzy studentami a nauczycielem.

Wypowiedzi rzadko rozpoczyna się od słowa "among" "'amongst"). Zdarza się to w stylu oficjalnym lub naukowym - wtedy z reguły funkcję orzeczenia pełni czasownik "be" 'być' (po "among" może, ale nie musi pojawić się "there\", które występuje zwykle przed "be" w zdaniach mówiących, że gdzieś było tyle a tyle osób czy rzeczy określonego typu), np.:

(9a) Among the audience were three Noble Prize winners.
Wśród publiczności były trzy laureatki Nagrody Nobla.
(9b) Among the audience there were three Noble Prize winners.
(9c) *Among the audience three Noble Prize winners were present.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...