SYMPATHY - PROBLEMY Z UŻYCIEM

Kiedy we współczesnym języku angielskim określa się kogoś przymiotnikiem "sympathetic\", to zwraca się uwagę przede wszystkim na jego skłonność do współczucia - na to, że potrafi z dobrocią wysłuchać osoby przeżywającej trudności oraz służyć jej zrozumieniem i pociechą, np.:

(1) Andy is a sympathetic listener; even if he gets bored with my stories, he doesn\'t show it.
Andy jest współczującym słuchaczem; nawet jeśli nudzą go moje opowieści, nie okazuje tego.

W szerszym znaczeniu słowem "sympathetic" można określić kogoś, kto sprzyja jakiejś grupie lub sprawie, np. w polityce, często w oparciu o sentymenty. Przymiotnik "sympathetic" łączy się w tym kontekście z przyimkami "to" lub "towards" (w amerykańskim angielskim "toward") i można go tłumaczyć przy pomocy polskiej konstrukcji z czasownikiem 'sympatyzować', np.:

(2) She says she feels sympathetic towards the poor. How come she\'s still so rich then?
Mówi, że współczuje ubogim. Jak to się zatem dzieje, że jest wciąż taka bogata?
(3) Some British people have long been sympathetic to the republican cause.
Niektórzy Brytyjczycy od dawna sympatyzują z republikanizmem.

Słowa "sympathetic" prawie nigdy nie używa się natomiast w znaczeniu 'miły, sympatyczny'.

(3a) He\'s such a nice person. Of course we\'ll be glad to put him up.
On jest taki miły. Oczywiście, że chętnie go przenocujemy.
(3b) *He\'s such a sympathetic person. Of course we\'ll be glad to put him up.

Obydwa znaczenia określenia "sympathetic\"- współczucia dla kogoś w trudnej sytuacji oraz sympatyzowania z jakimś punktem widzenia - można również wyrazić czasownikiem "sympathise (with)\", a także różnymi wyrażeniami z rzeczownikiem "sympathy\", np.:

(4a) Our citizens sympathise with the victims of the earthquake.
Nasi obywatele współczują ofiarom trzęsienia ziemi.
(4b) Our citizens have sympathy for the victims of the earthquake.
Nasi obywatele współczują ofiarom trzęsienia ziemi (dosł. mają/odczuwają współczucie).
(5a) I condemn terrorism, to be sure, but I do sympathise with the rebels' just demands.
Potępiam terroryzm - tu nie ma wątpliwości - ale sympatyzuję ze sprawiedliwymi żądaniami rebeliantów.
(5b) I condemn terrorism, to be sure, but I do have sympathy with the rebels' just demands.
Potępiam terroryzm - tu nie ma wątpliwości - ale sympatyzuję ze sprawiedliwymi żądaniami rebeliantów (dosł. mam/odczuwam współczucie).

Warto zwrócić uwagę na konstrukcje "be out of sympathy/in sympathy with..." 'zgadzać/nie zgadzać się z czymś', 'udzielać/nie udzielać wsparcia' oraz "someone\'s sympathies lie with..." 'czyjeś sympatie są po stronie...\':

(6) The goverment should be in sympathy with these housing plans.
Rząd powinien udzielić wsparcia tym planom mieszkaniowym.
(7) Charles\'s sympathies lie with the conservatives.
Sympatie Charlesa są po stronie konserwatystów.

W krajach anglojęzycznych wysyła się znajomym i współpracownikom kartki z kondolencjami z powodu śmierci ich bliskich. Tekst zawarty w takiej "sympathy card" jest zwykle bardzo krótki i silnie konwencjonalny. Można w nim zastosować następującą formułę: "extend/offer one\'s sympathy/sympathies to someone" - oficjalnie: 'złożyć komuś kondolencje z powodu śmierci bliskiej osoby', np.:

(8) I am writing to extend my deepest sympathies to you and your family. I keep you all in my thoughts at this difficult time.
Chciałbym niniejszym złożyć kondolencje Panu i Pańskiej rodzinie. Myślę o Państwu w tym trudnym czasie.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne SYMPATHY - PROBLEMY Z UŻYCIEM
Loading ...